Aa
دوشنبه 24 خرداد 1400
En Fa

اطلاعیه مرکز برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات

استانداری تهران در نظر دارد جهت بررسی توان فنی مجموعه های بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات در استان تهران و تکمیل لیست واجدین شرایط در هر حوزه اقدام نماید.
لذا از متقاضیان درخواست می شود در اسرع وقت توانمندی و لیست فعالیت ها و تخصص خود را به دفتر برنامه ریزی،نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری تهران ارسال نمایند.