دوشنبه 18 فروردين 1399
En Fa

حوزه معاونت امنیتی و انتظامی


             

 معاون امنیتی و انتظامی : حمیدرضا گودرزی
مدیرحوزه معاونت  : مقداد پیرحیاتی 
تلفن تماس :  84694320
مسئول دفتر : احسان حیدری
تلفن تماس : 84694302