حوزه معاونت             

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی : شکراله حسن بیگی 
مدیرحوزه معاونت  : مقداد پیرحیاتی 
تلفن تماس :  84694320
مسئول دفتر : محمدرضا سلیمان آبادی 
تلفن تماس : 84694302