حوزه معاونت             

معاون امنیتی و انتظامی : محسن نسج همدانی  
مدیرحوزه معاونت  : مقداد پیرحیاتی 
تلفن تماس :  84694320
مسئول دفتر : حامد زمانی
تلفن تماس : 84694302