منو پدافند غیر عامل
 

اداره کل پدافند غیر عامل


مدیرکل پدافند غیر عامل :  علی صادقی 
مسئول دفتر : علی اکبر جعفری
شماره تماس دفتر : 84693701  
شماره فکس : 84693747
حمید علمشاهی رییس :رییس گروه طرح واجراء
محمدحسین سمیع پور:کارشناس حفاظت امنیت گروه طرح واجراء
حسین آزاد :کارشناس پدافند غیرعامل واطلاع رسانی گروه طرح واجراء
عباس کبیری: رییس گروه تهدیدات تخصصی
شیرزاد محمد میگونی :کارشناس آموزش و پایش تهدیدات ورزمایش گروه تهدیدات تخصصی
سعید اصلانی :کارشناس امور سایبرو فناوری اطلاعات گروه تهدیدات تخصصی
 
 
 
:شرح وظایف 
تدوین برنامه اجرایی پدافند غیرعامل استان در حوزه های مختلف .
فرهنگ سازی ونهادینه سازی موضوع پدافند غیرعامل در سطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی .
شناسایی و طبقه بندی زیر ساخت ها و مراکز و تاسیسات در سطح استان و شهرستان های تابعه .
تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی و...) .
تهیه فهرست آسیب پذیری استان در برابر تهدید و طبقه بندی آنها .
اولویت بندی مراکز حساس ومهم استان .
بررسی وتایید طرح های پدافند غیرعامل پروژه های حساس ومهم استانی بر اساس تقدم تعیین شده .
تهیه و تدوین طرح های پدافند غیرعامل استان و واحدهای استانی دستگاه های اجرایی .
طرح ریزی، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های پدافند غیرعامل مصوب استانی.
پیگیری تامین و تخصیص اعتبارات استانی وسایر پشتیبانی های مورد نیاز.
اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیرعامل در استان و شهرستان های آنها .
هماهنگی با کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور در اجرا و نظارت بر طرح های استان.
حفاظت و امنیت طرح های پدافند غیرعامل استانی .
برآورد اعتبار مورد نیاز طرح های پدافند غیرعامل استان و ارائه برای تصویب .