دفتر استاندار

مصطفی قاسمی پور

مشاور استاندار و مدیرکل حوزه استاندار

شماره تماس :2-84694500