اداره کل اداری و مالی

محمدجواد شادمهری ازغندی

سرپرست اداره کل امور اداری و مالی

شماره تماس:84691196

شماره دفتر :84691104