معاونت توسعه مديريت و منابع

قدرت اله شفیقی

معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره تماس:84694100

شماره دفتر:84694101