دفتر هماهنگي امور سرمايه گذاري و اشتغال

 

 

بهزاد بهزادی

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال

شماره تماس:84694006

شماره دفتر:84694009