معاونت هماهنگی امور اقتصادی

حشمت اله عسگری

معاون هماهنگی امور اقتصادی

شماره تماس:84694001

شماره دفتر 84694004