دفتر امور شهری و شورا ها

هادی گورابی

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

شاره تماس:84692503

شماره دفتر:84692500