دفتر فنی امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

احمد مرادی

سرپرست دفتر فنی، امور عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک

شماره تماس:84693600

شماره دفتر:2-84693601