دفتر امور اجتماعی و فرهنگی

مجتبی ذاکریان

سرپرست دفتر امور اجتماعی و فهنگی

شماره تماس:84693901

شماره دفتر:84693902