دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری

امیرعباس شفیع زاده

مدیرکل امور سیاسی و انتخابات

شماره تماس:84693800

شماره دفتر:84693801