معاونت سیاسی و اجتماعی

سیدعباس جوهری

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار

شماره تماس:84693819

شماره دفتر:8-84693817