دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي

منصور حاجی

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی

شماره تماس:1-44168008