دفتر امور امنیتی و انتظامی

علی قشقایی

مشاور استاندار و مدیرکل امور امنیتی و انتظامی

شماره تماس:84694311

شماره دفتر:84694309