معاونت امنیتی و انتظامی

محسن نایبی

معاون امنتیتی انتظامی

شماره تماس:84694300

شماره دفتر:84694320