اداره کل مدیریت بحران

حامد یزدی مهر

سرپرست اداره کل مدیریت بحران

شماره تماس:84691630

شماره دفتر:8491632