هسته گزینیش

علی احمدی

سرپرست هسته گزینش

شماره تماس:1540-84691531

شماره دفتر:84691510