دفتر امور زنان و خانواده

زهره جعفري 

سرپرست اداره كل امور زنان و خانواده

شماره تماس:84692700

شماره دفتر:84692701