استاندار

مهندس محسن منصوری
استاندار تهران
شماره تماس: 84694601

84694602-84694603