معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه ی منابع 


معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه ی منابع : محمد امامی امین 
مسئول دفتر: ایروانی
 شماره تماس: 84694100-84694101