شما اینجا هستید صفحه اصلیمعاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه ی منابع انسانی

معاونت هماهنگی اموراقتصادی و توسعه ی منابع انسانی 


معاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه ی منابع : محمد امامی امین 
رئیس دفتر :ایروانی 

مسئول دفتر:سلیمان 
 شماره تماس: 84694102-84694101