دفتر هماهنگی امور اقتصادی

 

 

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی : محمد علی مهری
       تلفن تماس: 84694009


شرح وظایف:
     هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی ذیربط در امر احیا، گسترش، توسعه و بهره برداری از مراتع، جنگل ها و اراضی
     مستعد کشاورزی در سطح است
 نظارت برفعالیت­های اقتصادی شهرستان­های تابعه و همچنین بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادات دستگاه­های اجرایی استان در رابطه
با فعالیت­های اقتصادی مرتبط با شهرستان­ها
  نظارت بر حوزه گندم، آرد و نان استان و همچنین اجرای سیاست­های دولت در این خصوص
  نظارت بر حسن اجرای سیاست­های دولت در زمینه خرید­های تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی و دامی
پیگیری و نظارت بر امور مرتبط با فعالیت­های اقتصادی بر پایه فناوری­های نوین.
    ایجاد هماهنگی لازم در امور گمرک استان
     نظارت برحسن اجرای برنامه­ها و مصوبات ستاد تنظیم بازار استان
     ارائه پیشنهادات مناسب به دستگاه­های اجرایی استان در جهت رفع مسائل و مشکلات ناشی ازاجرای طرح ها و فعالیت های مربوط به
     صادرات غیر نفتی
     شرکت مستمر در شوراها، کمیسیون ها، ستادها و کمیته های مربوط به فعالیت های اقتصادی ذیربط و انجام امور مربوطه
    انجام مطالعات اقتصادی در رابطه با وضعیت و توسعه امور اقتصادی استان وتهیه و تدوین گزارش­های لازم