اداره کل امور روستایی و شوراها

مدیرکل امورروستایی و شوراها  : سید حبیب موسوی نماور
مسئول دفتر : حسین داوریان دهکردی 
شماره تلفن : 84692404  
شماره فکس: 84692403


شرح وظایف:
مطالعه و بررسي وضع روستاها از نظر تأسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاهاي استان.
همكاري با واحد برنامه ريزي عمراني وزارت كشور در زمينه تهيه و تظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين الويت هاي طرح هاي عمراني در روستاها.
بررسي طرح هاي عمراني روستاها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنين طرح هائيكه از محل اعتبارات عمراني كشور انجام مي گيرد با همكاري دفتر فني .
اقدام در مورد راهنمائي شوراهاي اسلامي ده و واحدهاي عمران روستائي به منظور پيشرفت برنامه هاي عمراني با استفاده از خودياري و مشاركت مردم .
نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و عنداللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمان هاي اجرائي مربوطه به منظور رفع موانع با همكاري دفتر فني .
بازرسي از اقدامات عمراني در سطح روستاها و تهيه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذيربط .
تعيين اولويت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم .
بررسي و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراي روستا در مورد برنامه هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري .
برنامه ريزي و پيگيري درخصوص تشكيل دهياري ها براساس قوانين و مقررات مربوط با كمك و همكاري فرمانداري ها و بخشداري هاي استان.
ابلاغ قوانين و دستورالعمل هاي مربوط به دهياري ها به فرمانداران جهت انعكاس به آنها.
پشتيباني در زمينه تأمين و تجهيز دهياري ها و هماهنگي هاي لازم در اين زمينه با سازمان ها و دستگاه هاي ذيربط.
پيگيري تهيه طرح هاي روستايي با كمك دهياران و تصويب مراجع ذيربط استاني
ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستايي به فرمانداران و بخشداري ها و دهياريها
توسعه خدمات و بهداشت عمومي در سطح روستاها با كمك دهياران