Aa
شنبه 8 آذر 1399
En Fa

اداره کل دفتر امور شهری و شوراها

 

 

 

 
سرپرست  اداره کل دفتر امور شهری و شوراها: علیرضا طاهری نسب
مسئول دفتر :
شماره تماس : 84692403        
شماره فکس :  84692401


شرح وظایف
:
مطالعه و بررسي وضع شهرهاي استان از نظر تأسيسات و تسهيلات رفاهي به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي شهرهاي استان
همكاري با واحد برنامه ريزي عمراني وزارت كشور در زمينه تهيه و تظيم معيارها و ضوابط لازم براي تعيين الويت هاي طرح هاي عمراني در شهرها.
بررسي طرح هاي عمراني شهرداري ها براي استفاده از اعتبارات وزارت كشور و همچنين طرح هائيكه از محل اعتبارات عمراني كشور انجام مي گيرد با همكاري دفتر فني .
مطالعه بررسي در مورد منابع درآمد شهرداري ها به منظور ارائه خط مشي اتخاذ روشهائي در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداري ها و خود كفائي آنها.
نظارت بر برنامه هاي عمراني و گزارشگيري مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني شهرها و عنداللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمان هاي اجرائي مربوطه به منظور رفع موانع با همكاري دفتر فني .
بازرسي از اقدامات عمراني در سطح شهرها و تهيه گزارش هاي ماهانه جهت مراجع ذيربط .
تعيين اولويت شهرها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم .
بررسي و اظهار نظر در مورد مصوبات شوراي شهر و پيشنهادات شهردار يها در مورد برنامه هاي عمراني از نظر مالي و اعتباري .
صدور دستورالعمل هاي لازم به شهرداري ها به منظور ايجاد هماهنگي در تهيه طرح هاي عمراني از مالي و اعتباري .
بررسي نيازهاي مالي شهرداري ها و انجام امور مربوط به حسابرسي آنها .
نظارت بر انجام امور پرسنلي و استخدام شهردار يها .
مراقبت در امور راهنمائي و رانندگي و اتوبوسراني و تاكسيراني و مؤسسات حمل و نقل