معاونت هماهنگی امور عمرانی
معاونت هماهنگی امور عمرانی : محمد تقی زاده
مسئول دفتر : محمد عزیزی
شماره تلفن : 84694205
شماره فکس : 84694242 
رزومه