معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاون توسعه مدیریت و منابع  : غلامرضا عباس پاشا
مسئول دفتر: مازیار غفاری
 شماره تماس:  84694004