معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

معاون توسعه مدیریت و منابع  : محمد مهدی کاظمی
مسئول دفتر: حیدری
 شماره تماس:  84694101