اداره کل سیاسی و انتخابات

اداره کل سیاسی و انتخابات
سرپرست دفتر امورسیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری  :  رضا علیخانی 
معاون مدیر کل :حمیدرضاذوالفقاری
                                  
رئیس گروه امور سیاسی 
                                                 
رئیس گروه تقسیمات کشوری و انتخابات  
                        
شماره فکس : 84693838
دبیرخانه ستاد انتخابات
 :  84693815  -  84693823
مسئول دبیرخانه کمیسیون های کارگری و دانشجویی شورای تامین : 84693804
مسئول دبیرخانه کمیسیون اقدام ، فرق و مذاهب شورای تامین استان: 84693813


وظایف : 
امور مربوط به تجمعات و صدور پروانه _ امور مربوط به صدور مجوز دفاتر فرعی فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

 

    •