سه شنبه 12 فروردين 1399
En Fa

معاونت سیاسی و اجتماعی
 

معاون سیاسی و اجتماعی : شکراله حسن بیگی 
مسئول دفتر: محمد جواد عمادی      84693817-84693818
شماره 
فکس: 84693942