معاونت سیاسی و اجتماعی

 

 

معاون سیاسی و اجتماعی : سید عباس جوهری
مسئول دفتر: علی نورمحمدی  

شماره تلفن: 84693817-84693818
شماره فکس: 84693942