اداره کل حوزه استاندار

 

مشاور و مدیرکل حوزه استاندار : مصطفی قاسمی پور
 

مسئول دفتر : علیرضا محمدی نیا

تلفن  :84694500  

خلاصه شرح وظایف
 :
 
اداره کل حوزه استاندار، مسئولیت رسیدگی به امور جاری استاندار تهران را بر عهده دارد. بررسی نامه‌های دریافتی به استاندار و ارجاع آن، پیگیری دستورات استاندار، برنامه‌ریزی ملاقاتها و بازدیدها، ابلاغ و صدور احکام، ابلاغ دستورات کتبی و شفاهی، اداره دفتر استاندار و برنامه‌ریزی جلسات و شوراهای مرتبط را برعهده دارد