آمار سایت

862
امــروز
6401
دیـــروز
133654
مــاه جــاری
2760265
آمــار کــلی

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری : محمد چالویی 

مسئول دفتر : آقای فلاحی