آمار سایت

8650
امــروز
6133
دیـــروز
253488
مــاه جــاری
4107156
آمــار کــلی

دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری


مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری : محمد چالویی 

مسئول دفتر : آقای فلاحی