دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری

 

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری : فریدون عطایی

مسئول دفتر : مریم حسینی