هسته گزینشمدیر هسته گزینش : محمد متولی زاده 

شماره تماس: 84691015