مشاورین استاندار

مشاورین محترم استاندار تهران
  • جناب آقای محمد علی ابراهیمی مشاور عالی استاندار
  • جناب آقای علیرضا مهدوی شاهرودی مشاور امور فرهنگی
  • جناب آقای شکراله حسن بیگی مشاوراستاندار 
  • جناب آقای سید حسین سید زاده مشاور استاندار در امور اقتصادی
  • جناب آقای جعفر دمیرچی مشاور استاندار 
  • جناب آقای عبدالحسین نجات اللهی مشاور افتخاری استاندار
  • جناب آقای محمدرضا محمودی مشاور استاندار در امور عمرانی 
  • جناب آقای مهندس سید رضا نوروز زاده مشاور  استاندار در امور سرمایه گذاری
  • جناب آقای مهندس علی اصغر زبردست مشاور استاندار و رئیس اتاق فکر استانداری تهران
  • جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محمد میرزایی مشاوراستاندار در امور روحانیت