مشاورین استاندار

 
  • جناب آقای محمد علی ابراهیمی مشاور عالی 
  • سرکار خانم زهرا احمدی پور مشاور امور اجتماعی 
  • جناب آقای علیرضا مهدوی شاهرودی مشاور امور فرهنگی
  • جناب آقای جعفر دمیرچی مشاور 
  • حجت الاسلام والمسلمین آقای محمد میرزایی مشاوردر امور روحانیت 
  • جناب آقای محمود فلاح نیا مشاور استاندارتهران 
  • جناب آقای محمد میثم وره چهر مشاوردرامور جوانان