دفتر امور بانوان

 
  • مدیرکل امور بانوان: ثریا شارقی
  • تلفن:  88202171

 

وظایف دفترامور بانوان و خانواده استانداری تهران :

  • ارتباط مستمر با دفتر امور بانوان وزارت کشور و ریاست جمهوری
  • نظارت بر انجام مطالعات و تحقیقات لازم در خصوص وضعیت، مسائل و مشکلات زنان و خانواده در سطح استان
  • نظارت برمطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به زنان به منظور یافتن راهکار مناسب برای رفع آسیب های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی زنان ( نمایندگان مجلس فراکسیون زنان)
  • نظارت بر فراهم آوردن زمینه های آموزشی زنان در زمینه های مختلف
  • نظارت و حمایت از تشکل های غیردولتی زنان در سطح استان تهران
  • تشکیل جلسات کارگروه بانوان و خانواده و نظارت بر کمیته های تخصصی زیر مجموعه کارگروه
  • بازدید از دفاتر امور بانوان در شهرستان ها و مراکز ذی ربط با حوزه زنان و خانواده
  • تشکیل اتاق فکر با حضور مشاوران و متخصصین حوزه زنان و خانواده در خصوص مسائل مبتلا به زنان و خانواده ها