اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
 
 

رئیس دفتر

شماره تلفن: 84694550
شماره فکس: 84694560


شرح وظایف
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران وظیفه و مسئولیت ارتباطات و اطلاع رسانی، تبلیغات و انتشارات، سمعی و بصری، مراسم و تشریفات، افکار سنجی و ارتباطات مردمی، دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها و ... را بر عهده دارد.