فرمانداران استان تهران

 
عیسی فرهادی،فرماندار
شهرستان تهراناحمد اسماعیلی راد،سرپرست فرمانداری شهرستان ریسیاوش شهریور، فرماندار شهرستان شمیراناتمسعود مرسلپور،فرماندار شهرستان اسلامشهرنوراله طاهری،فرماندار شهرستان شهریارحسین کاغذلو، فرماندار
شهرستان ورامینمجتبی خانجانی،سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستانحسین عباسی،فرماندار شهرستان پیشوابهمن خطیبی،فرماندار شهرستان قرچکهادی تمهیدی،فرماندار شهرستان پاکدشتحسین توکلی کجانی ،فرماندار شهرستان ملاردلیلا واثقی،فرماندار شهرستان قدس


سید مهدی ساداتی،فرماندار شهرستان رباط کریممهدی یوسفی جمارانی، فرماندار شهرستان فیروزکوهعبدالعظیم رضایی،سرپرست فرمانداری شهرستان پردیسمجید صفری،فرماندار شهرستان دماوند