فرمانداران استان تهران

 
عیسی فرهادی،فرماندار
شهرستان تهرانحسین توکلی کجانی 
فرماندار شهرستان ریسیاوش شهریور
فرماندار شهرستان شمیراناتمسعود مرسلپور
فرماندار شهرستان اسلامشهرنوراله طاهری
فرماندار شهرستان شهریارحسین کاغذلو
فرماندارشهرستان ورامینمجتبی خانجانی
سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستانحسین عباسی
فرماندار شهرستان پیشوابهمن خطیبی
فرماندار شهرستان قرچکهادی تمهیدی
فرماندار شهرستان پاکدشتسجاد برنجی
فرماندار شهرستان ملاردلیلا واثقی
فرماندار شهرستان قدس


سید مهدی ساداتی
فرماندار شهرستان رباط کریممهدی یوسفی جمارانی
فرماندار شهرستان فیروزکوهعبدالعظیم رضایی
سرپرست فرمانداری شهرستان پردیسمجید صفری
فرماندار شهرستان دماوند