فرمانداران استان تهران

معاون استاندار و فرماندار شهرستان تهران
عیسی فرهادی

 

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری
هدایت الله جمالی پور

 

سرپرست فرمانداری شهرستان اسلامشهر
مسعود مرسل پور

 

فرماندار شهرستان بهارستان
بیژن سلیمان پور

 

 فرماندارشهرستان پاکدشت
هادی تمهیدی 

 

فرماندار شهرستان پردیس
امیرالله حقیقی 

 

سرپرست فرمانداری شهرستان پیشوا
حسین عباسی 

 

فرماندار شهرستان دماوند
مجید صفری 

 

 فرماندارشهرستان رباط کریم
سید مهدی ساداتی 

سرپرست فرمانداری شهرستان شمیرانات
سیاوش شهریور 

 

فرماندار شهرستان شهریار
نورالله طاهری 

 

فرماندارفیروزکوه
مهدی یوسفی جمارانی 

 

 فرماندارشهرستان قدس
علی اصغر ناصربخت

 

سرپرست فرمانداری شهرستان قرچک 
بهمن خطیبی
 

سرپرست فرمانداری ملارد 
حسین توکلی کجانی

 

 سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین
حسین کاغذلو