اداره کل مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی

 

 مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی  : اسدالله تقی زاده 
             تلفن تماس:88828604