دفتر مركزي حراست

 

   مشاور استاندار و مدیرکل دفتر مرکزی حراست : هادی هلیلی


     دفتر مدیرکل : حمید هنرور

   تلفن تماس: 84694400