تشکیل جلسه ساماندهی تبلیغات و نصب داربست درشهر حسن آباد فشافویه 

دومین جلسه هماهنگی ساماندهی تبلیغات شهری ونصب هرگونه داربست درشهر در دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری برگزارشد.

  • کد خبر: 56019
  • تاریخ خبر: جمعه 8 تير 1397 - 13:34
به گزارش روابط عمومی شهرداری؛
پیرودرخواست مکرر شهروندان محترم درخصوص نابسامانی تبلیغات ونصب داربست های تسلیت درشهر وبا توجه به تبصره 6ماده 96قانون شهرداری ها ،کلیه فضاهای شهری مانندپارک ها ،معابروحتی بدنه های شهری دراختیارشهرداری است وطبق ماده 55شهرداریها نیز الصاق هرگونه تبلیغات وپوستر بدون اجازه شهرداری ممنوع است وطبق بند 27 متولی نیزشهرداری اعلام شده ،جلسه ای با حضورنفری معاونت خدمات شهر، مقدسی مدیر امورشهر،قاسمی مسئول اصناف وشعبانی نژادمسئول روابط عمومی وعوامل نصب داربست درشهر دردفترمعاونت خدمات شهری برگزارشد .
دراین جلسه شرکت کنندگان نظرات وپیشنهادات خود رامطرح وطی صورتجلسه ای به امضاء کلیه حاضرین رسید وپس از برسی های لازم به زودی اجرایی خواهدشد.