بازدیدمیدانی شهردار واعضای شورای شهر حسن آبادفشافویه از پروژه های شهر

شهردار واعضای شورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه با هدف برسی پیشرفت پروژه هادرشهر واولویت برنامه های ازپیش تعین شده از پروژه ها بازدید کردند.

  • کد خبر: 56017
  • تاریخ خبر: جمعه 8 تير 1397 - 10:54
به گزارش روابط عمومی شهرداری :صبح روز پنجشنبه هفتم تیرماه ،دکترتاجیک به همراه علیرضازندی رئیس شورای اسلامی شهر وآقایان محسن حسینی ،حسن ایلانلو ،علیرضاشیدوش از اعضای شورای اسلامی شهر ومعاونین وتعدادی از مسئولان ومدیران واحدهای شهرداری ،به منظوربرسی پیشرفت پروژه ها و چگونگی اجرای پروژه های ازپیش تعین شده درشهربازدیدودرخصوص اجرای این پروژه ها بحث وتبادل نظر صورت گرفت وراهکارهای مناسب درخصوص اجرای بهنگام ،باکیفیت وپیگیری مداوم وحمایت همه جانبه مسولان درپیشبرد این اهداف ارائه شد.

شایان ذکراست درراستای خواسته های شهروندان علاوه بر رصدونظارت  کلیه اقدامات مجموعه شهرداری توسط شهردار،بازدیدهای دوره ای نیز با حضوراعضای شورای اسلامی شهر ومعاونت ها ومدیران ومسئولان واحدها درجهت رفع نواقص ونظارت دقیق دراجرای پروژه ها با هدف تحقق خواسته ها وافزایش رضایت مندی شهروندان انجام می شود .