دفتر امور شهری و شورا ها
  • کد خبر: 325879
  • تاریخ خبر: چهارشنبه 18 اسفند 1400 - 14:44

هادی گورابی

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها

شاره تماس:84692503

شماره دفتر:84692500

دسته بندی ها