سوالات متداول در زمینه استعفاء مقامات و مدیران
 • کد خبر: 319866
 • تاریخ خبر: سه شنبه 9 شهريور 1400 - 15:28

 

 • 1- آيا رئيس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي براي داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي نياز به استعفا دارد؟
  • پاسخ: طبق بند الف ماده 29 و به استناد نامه شماره 24494/10/د مورخ 1/6/90 مجلس شورای اسلامی مشمول استعفا می باشد.
 • 2- آيا معاونين رئيس مجلس براي داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي نياز به استعفا دارند؟
  • پاسخ: خیر.مشمول ماده 29 نمی باشند.
 • 3- آيا معاونين حوزه رياست مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مبني بر استعفا مي باشد؟
  • پاسخ: خیر.مشمول ماده 29 نمی باشند.
 • 4- آيا معاونين شهرداري نيز مشمول بند 21 ماده 29 ق مي شود؟
  • پاسخ: نظر به اينكه در بند 21 قسمت الف ماده 29 انتخابات مجلس شوراي اسلامي ‍صرفاً شهرداران ورؤساي مناطق را مشمول استعفاء دانسته بنابراين ساير مشاغل از جمله معاونين شهرداري مشمول استعفاء نيستند.
 • 5- آيا بازنشستگان نيروهاي مسلح مي توانند كانديداي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي باشند؟
  • پاسخ: بله، مضمون رديف 28 بند الف ماده 29 شامل شاغلين نيروهاي مسلح مي باشد، بنابراين بازنشستگان نيروهاي مسلح مشمول مفاد ماده 29 و تبصره(1) اين ماده نمي باشند و مي توانند كانديداي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي باشندمشروط بر اينكه قبل از پايان مهلت قانوني استعفاء، بازنشسته شده باشند.
 • 6- آيا اعضاي هيأت علمي مراكز آموزش عالي منتسب به نيروهاي مسلح مشمول بند 28 ماده 29 ق انتخابات مي شوند؟
  • پاسخ: چنانچه عضو هيات علمي مزبور در  نيروهاي مسلح شاغل باشد مشمول بند 28 ماده 29قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي است  و  اگر شاغل نيرويها مسلح نبوده و صرفا عضو هيأت علمي دانشگاه ، دانشكده يا مراكز آموزش عالي منتسب به نيروهاي مسلح باشد با رعايت ساير موارد اين ماده،  نيازي به استعفاي وي نيست.
 • 7- آيا اگر كانديداتوري رئيس دانشكده و ابلاغ وي از سوي وزارت آموزش وپرورش  صادر شده باشد مشمول رديف 6 بند ب ماده 29 قانون انتخابات مجلس مي شود؟
  • پاسخ: بله
 • 8- اگر داوطلبي در يك حوزه انتخابيه ثبت نام نمايد و در اين شرايط مشمول استعفاي شش ماهه پيش از ثبت نام نگردد و پس از تاييد صلاحيت ،حوزه انتخابيه فعلي خود را به حوزه انتخابيه ديگر كه ثبت نام در آن براي وي مشمول استعفا مي شد تغيير دهد،  وجاهت قانوني آن چگونه است؟
  • پاسخ: بر اساس بند ب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ،يكسان نبودن حوزه انتخابيه يك داوطلب (موضوع رديف هاي ذيل اين بند ) با قلمرو ماموريت وي مورد تاكيد مي باشد؛ لذا وي نمي تواند حوزه انتخابيه فعلي خود را به حوزه انتخابيه اي  كه ثبت نام در آن مشمول استعفا مي باشد تغيير دهد.
 • 9- آيا رئيس سازمان تامين اجتماعي استان و يا مديران شاغل در اين سازمان مشمول استعفا مي گردند؟
  • پاسخ: طبق بند الف ماده 29 و مستند به نامه شماره 49211 مورخ 2/4/98 سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشمول استعفا تمی باشد.
 • 10- آيا معاون مديرعامل شركت انتقال گاز كشور جهت داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مشمول ماده 29 قانون مبني بر استعفا مي گردد؟
  • پاسخ: به استناد نامه شماره 49211 مورخ 2/4/98 سازمان مدیریت و برنامه ریزی همطراز نیست و مشمول استعفا نمی باشد
 • 11- آيا معاونين مديران كل دولتي ملزم به استعفا مي باشند؟
  • پاسخ: باید به صورت موردی از سازمان اداری و استخدامی استعلام گردد.
 • 12- آيا سرپرست دبيرخانه هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان جهت نامزد شدن در انتخابات مجلس نياز به استعفا دارد؟
  • پاسخ: مرجع تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و باید استعلام شود.
 • 13- آيا معاون فرماندار مشمول تبصره 1 ماده 29 مي شود يا خير؟
  • پاسخ: بله .طبق بند ب ماده 29 و به استناد نامه شماره 522472 مورخ 16/9/98 سازمان اداری و استخدامی کشورمشمول استعفا می باشد.
 • 14- آيا كارشناس مسئول اداره تعاون يك شهرستان كه با ابلاغ داخلي سرپرست معاونت پرورشي، آموزش وكارآفريني اداره كل تعاون استان مربوطه نيز باشد نياز به استعفا دارد؟
  • پاسخ: مرجع تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و باید استعلام شود.
 • 15- آيا مديران بانكها و شركتهايي كه در راستاي سياستهاي اصل 44 بيش از 50 درصد سهام آنان واگذار شده است جهت داوطلبي در انتخابات مجلس نياز به استعفاء از سمت خود دارند ؟
  • پاسخ: بر اساس مفاد رديف هاي 7 و 8 بند (ب) ماده 29 قانون انتخابات ،مديران شركت هاي خصوصي مشمول استعفا نمي گردند؛ ليكن مديران شركتهايي كه بيش از 50 درصد از سهام آنها دولتي باشد و همچنين مديران بانكها اعم از دولتي يا خصوصي بايد جهت داوطلبي در حوزه انتخابيه محل ماموريت خود، استعفا دهند.
 • 16- آيا روحاني كه به عنوان عضو شوراي جهاد سازندگي مي باشد مشمول ماده 29 و تبصره­هاي ذيل آن مي شود؟
  • پاسخ:در صورتيكه روحاني مورد بحث سمت امام جمعه را نداشته باشد مشمول مصاديق ماده 29 و تبصره­هاي ذيل آن نخواهد بود.
 • 17- آيارياست دانشگاه علوم تحقيقات واحد يك استان كه در شهرستان مركز استان قرار دارد براي داوطلبي در يكي از حوزه هاي انتخابيه استان مشمول استعفا مي باشد؟
  • پاسخ: بر اساس رديف 6 بند (ب) ماده 29 قانون در صورتي كه قلمرو ماموريتي وي استان باشد جهت داوطلبي در هر يك از حوزه هاي انتخابيه استان، مشمول استعفا مي گردد.
 • 18- آيا منظور از عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي موضوع رديف 23 بند الف ماده 29 قانون ،رئيس كل دانشگاه آزاد اسلامي است يا شامل رؤساي استاني اين دانشگاه نيز مي باشد؟
  • پاسخ: منظور رئيس كل دانشگاه آزاد اسلامي است  كه بر اساس بند مزبور ،جهت داوطلبي در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور ملزم به استعفا مي باشد.
 • 19- آيا سرپرستان امور حقوقي استانداريها كه اداره كل ودفتر نيستند مشمول رديف 22 بند الف ويا رديف 4 بند ب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشند؟
  • پاسخ: با توجه به حکم کارگزینی مربوطه باید از سازمان اداری و استخدامی کشور استعلام شود.
 • 20- آيا رييس عقييدتي سياسي يگان هاي ويژه پاسداران انتظامي يك شهر براي داوطلبي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي درحوزه انتخابيه مربوطه بايد استعفا دهند؟
  • پاسخ: بله، بر اساس موضوع رديف 14 و28 بند الف از ماده 29 قانون ، شاغلين در نيروهاي مسلح بايد استعفا نمايند.
 • 21- وضعيت استعفاي ایثارگران، جانبازان وآزادگان كه­در"حالت اشتغال بکار"هستند چگونه است ؟
  • پاسخ: در صورتي كه ايثارگران، جانبازان و آزادگان در "حالت اشتغال بكار"و بدون اشغال پست مشمول استعفا باشند، نياز به استعفا ندارند.
 • 22- آيا كارمندان و متصديان امور بانكي جهت داوطلبي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نياز به استعفا دارند؟
  • پاسخ: به طور كلي در صورتي كه از پست هاي داراي عناوين مندرج در رديف 24 بند الف و رديف 8 بند ب ماده نباشند، نياز به استعفا ندارند
 • 23- آيا افرادي كه عضو هيئت مديره ي سازمانهاي وابسته به شهرداري ها مي باشند جهت داوطلبي در انتخابات مجلس نياز به استعفا دارند؟
  • پاسخ: با استناد به رديف22 و25 بند­الف ورديف 5 و7 بندب ماده 29 كه به سازمانها و شركتهاي دولتي­و­وابسته ­به­دولت اشاره دارد و با توجه به وابستگي سازمان­هاي مزبوربه شهرداريها كه مؤسسات عمومي غيردولتي هستند، اعضاي هيات مديره ومديرعامل اين سازمانها ملزم به استعفا نمي باشند.
 • 24- وضعيت استعفاي معاون اداري، مالي مديريت درمان تامين اجتماعي يك استان جهت داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي چگونه است؟
  • پاسخ: مرجع تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و باید استعلام شود.
 • 25- آيا استعفاي عضو غير موظف هيأت مديره بانك مهر(دولتي) جهت كانديداتوري الزامي است ؟
  • پاسخ: براساس رديف 24 بند الف ماده 29 ،عضوغير موظف هيأت مديره بانك مهر(دولتي) نيز جهت داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ملزم به استعفا مي باشد.
 • 26- آيا معاونين و دستيار ويژه رئيس مجلس و مديران كل تشكيلات اداري آن مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد؟
  • پاسخ: با توجه عدم همطرازي بقيه عناوين، صرفاً معاونين و رئيس دفتر رئيس مجلس بايد استعفا دهد.
 • 27- آيا مستشاران ديوان محاسبات كشور مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشند؟
  • پاسخ: مرجع تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و باید استعلام شود.
 • 28- آيا رؤساي مراكز تربيت معلم مشمول بند 6 (ب) ماده29 مي باشند؟
  • پاسخ:رؤساي مراكز تربيت معلم مشمول بند 6 (ب) ماده 29 مي باشند.
 • 29- آيا شاغلين نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات كه جانباز و آزاده حالت اشتغال بكارمي باشند، مشمول بند 28 ماده 29 قانون انتخابات مي شوند؟
  • پاسخ: با توجه به حالت اشتغال بكار آنها و در صورت عدم حضور در محل كار، مشمول بند 28 ماده 29 نمي باشند.
 • 30- آيا مستشاران ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور مشمول بند «الف» ماده 29 قانون انتخابات نمي باشند؟
  • پاسخ: مرجع تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و باید استعلام شود.
 • 31- آيا مستشاران دادگاههاي تجديدنظر استان مشمول بند ب ماده 29 مي باشند؟
  • پاسخ: براساس نامه شماره 494727 مورخ 4/9/98 سازمان اداری و استخدامی همطراز نیست
 • 32- ايثارگران حالت اشتغال نيروهاي مسلح كه عضو هيأت علمي هستند آيا نيازي به استعفا دارند؟
  • پاسخ: ايثارگران حالت اشتغال نيروهاي مسلح در صورت عدم حضور در محل كار، نياز به استعفا ندارند.
 • 33- آيا رؤسا و معاونين دانشگاهها و يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ، درماني استان ها و شهرستان ها مشمول بند ب ماده 29 قانون مي باشد؟ و داوطلبي آنها مستلزم استعفا در موعد مقرر قانوني است؟
  • پاسخ: مشمول بند ب ماده 29 مي باشند و مستند به نامه شماره 541270 مورخ 24/9/98 سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.
 • 34- آيا روحانيون مسئول حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه از لحاظ پست مديريتي مشمول ماده 29 قانون انتخابات هستند؟
  • پاسخ: مشمول بند 28 بند الف ماده 29 مي باشند.
 • 35- آيا سفرا وديپلمات هاي كشور مشمول استعفاء مي باشند؟
  • پاسخ: مرجع تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد و باید استعلام شود.
 • 36- آيا جهت استعفاي مديران، ثبت استعفا نامه كافيست يا نياز به موافقت مقام مافوق نيز دارد؟
  •  پاسخ: استعفاي داوطلبان مشمول تبصره 2 ماده 29 قانون انتخابات مجلس، منوط به قبول استعفا از سوي مسئولين مربوطه مي باشد.
 • 37- اگر رؤسا و مسئولين دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس در زمان مهلت قانوني استعفا نداده سپس از سمت خود عزل شده باشند و تا زمان ثبت نام هم سمتي نداشته باشند مي توانند در انتخابات ثبت نام كنند؟
  • پاسخ: عدم اشتغال در پست مربوطه باید حداقل 6 ماه گذشته باشد.
 • 38- با توجه به رديف پنجم از بند ب ماده 29 قانون انتخابات مبني بر استعفاي رؤسا و سرپرستان ادارات و معاونين آنان در استان و شهرستان، آيا اين بند شامل معاون فرماندار ميباشد؟
  • پاسخ: بله. براساس شماره نامه 522472 مورخ 16/9/98 سازمان اداری و استخدامی کشور مشمول بند ب ماده 29 می باشد.
 • 39- آيا معاون فرماندار ويژه نياز به استعفا دارد؟
  • پاسخ: معاون فرماندار ويژه از مصاديق بندهاي الف و ب ماده 29 نمي باشد و صرفاً در صورت  همطرازي با عناوين بندهاي مزبور نياز به استعفا داريد.
 • 40- آيا " رئيس اداره طرح و توسعه دفتر هماهنگي امور استانهاي وزارت ارتباطات " مشمول ماده 29 مي گردد؟اگر جواب مثبت است کدام بند؟
  • پاسخ: طبق اعلام سازمان اداري و استخدامي روساي ادارات و روساي گروه داخل ادارات و سازمانهاي شهرستاني و استاني مشمول بند ب مي باشند.
 • 41- آيا رئيس امور اداري اداره کل آموزش و پرورش استان مشمول ماده 29 قانون انتخابات مي گردد؟
  • پاسخ: بله
 • 42- آيا سمت دهيار روستا نيز شامل ماده 29 قانون انتخابات مي گردد؟
  • پاسخ: بله مشمول بند ب ماده 29 مي باشد.
 • 43- آيا عضو شوراي اسلامي شهر اراک مي تواند در حوزه انتخابيه آبادان ثبت نام نمايد يا شامل بند الف يا ب ماده 29 مي باشد؟
  • پاسخ: خير اعضاي شوراهاي اسلامي به صراحت جزء 29 بند الف از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر کشور محرومند مگر اينکه حداق شش قبل از  ثبت نام از سمت خود استعفاء نمايند.
 • 44- با توجه به اينکه دهياران از حقوق بگيران دولت هستند آيا براي کانديداتوري مجلس استعفاي 6 ماه قبل از ثبت نام را نياز دارند؟
  • پاسخ: بله. دهياري نهادي عمومي و غير دولتي است و دهيار از دهيار حقوق مي گيرد و مشمول بند ب ماده 29 مي باشد.
 • 45- آيا دهيار همطراز شهردار در بند ب ماده 29 خواهد بود يا مي تواند ثبت نام نمايد؟
  • پاسخ: دهيار از مصاديق بند ب ماده 29 مي باشد.
 • 46- آيا معاون اداره آموزش و پرورش بخش هاي تابعه شهرستان مشمول ماده 29 قانون مجلس شوراي اسلامي مي باشند يا خير؟
  • پاسخ: خير
 • 47-  آيا معاون اداره آموزش و پرورش بخش هاي تابعه شهرستان مشمول ماده 29 قانون مجلس شوراي اسلامي مي باشند يا خير؟
  • پاسخ: مشمول جزء 5 بند ب ماده 29 قانون انتخابات.
 • 48-  آيا معاون اداره آموزش و پرورش در بخش هاي تابعه شهرستان مشمول ماده 29 قانون مجلس شوراي اسلامي مي باشند يا خير؟
  • پاسخ: خير.
 • 49- آيا رئيس شوراي حل اختلاف (غير قاضي) مشمول مشاغل همطراز ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد يا خير؟
  • پاسخ: خير.
 • 50- آيا رئيس شوراي اجرائي جمعيت هلال احمر شهرستان همطراز مقامات ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد يا نه ؟
  • پاسخ: براساس اعلام سازمان اداري و استخدامي روساي ادارات و روساي گروه داخل ادارات وسازمانهاي شهرستاني مشمول بند ب ماده  29 مي باشند.
 •  51-  آيا معاونين روساي مناطق شهرداريها مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشند ؟
  • پاسخ: معاونين روساي مناطق شهراريها مشمول بند ب ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به استناد اعلام سازمان اداري و استخدامي.
 • 52- آيا رئيس ستاد نماز جمعه شهرها مشمول ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشند؟
  • پاسخ: رئيس ستاد نماز جمعه شهرها مشمول ماده 29 مي باشد.
 • 53- آيا رييس دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان ها مشمول بند 23 ماده 29 قانون انتخابات ميباشد ؟
  • پاسخ: خير مشمول جزء 6 بند ب ماده 29 قانون انتخابات.
 • 54- آيا معاون اداره آموزش و پرورش استثنائي اداره کل آموزش و پرورش استثنائي استان مي تواند در حوزه انتخابيه شهرستان قروه که جزء شهرستان هاي استان کردستان است مشمول بند 23 ماده 29 قانون انتخابات ميباشد ؟
  • پاسخ: مشمول جزء 5 بند ب ماده 29 قانون انتخابات ميباشد.
 • 55- آيا رئيس جمعيت هلال احمر شهرستان مشمول ماده 29 مي باشد؟
  • پاسخ: بله.
 • 56- آيا روساي نواحي و مناطق آموزش و پرورش مشمول ماده 29 قانون مي شوند يا خير؟
  • پاسخ: طبق جز 5 بند ب ماده 29 روساء و سرپرستان دفاتر و ادارات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان مشمول استعفائ در قلمرو مأموريت خود مي باشند.
 • 57- آيا داوطلبين  مي توانند نسبت به تشکيل 2 ستاد تبليغات انتخاباتي در مرکز بخش ، شهر و هريک ازمناطق شهرداري به تفکيک برادران و خواهران در دو نقطه متفاوت اقدام نمايند يا نه؟ با توجه به اينکه در ماده 63 قانون تنها يک محل براي تشکيل ستاد در نظر گرفته شده است؟
  • پاسخ: بله مي توانند. با توجه به قسمت اخير تبصره 2 ذيل ماده 57 نصب بنر و پارچه در محل ستادهاي اصلي نامزدها به تفکيک برادران و خواهران مجاز است.
 • 58- لطفاً تاريخ دقيق تولد براي ثبت نام کنندگان (30 سال تمام) را اعلام نماييد؟ روز/ماه/ سال
  • پاسخ: 10/09/1368
 • 59- نظر به ماده 59 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي که اشعار مي دارد " انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي با هر وسيله اي که جنبه رسمي و دولتي داشته و استفاده از امکانات دستگاه هايي که به هر نحوي از بودجه عمومي به هر مقدار بهره برداري مي کنند ممنوع مي باشد"، خواهشمند است دستور فرماييد اين موضوع بررسي شودکه آيا اماکن دولتي همچون سالن هاي ورزشي که در اختيار بخش خصوصي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي قرار داده شده است ميتواند مورد استفاده کانديداهاي انتخابات قرار گيرد يا خير؟
  • پاسخ: چنانچه در اختيار بخش خصوصي باشد بلامانع است.

دسته بندی ها