پنجشنبه 8 اسفند 1398
En Fa

معاونت سیاسی و اجتماعی
 

معاون سیاسی و اجتماعی : شکراله حسن بیگی 
مسئول دفتر: محمد جواد عمادی      84693817-84693818
شماره 
فکس: 84693942