اوقات شرعی 
 
  پروانه های صادر شده
  • در صورتی که بیشتر از یک ماه از تحویل پروانه قدیمی گذشته بود و شماره پروانه در سایت رویت نگردید با شماره مستقیم کارشناسان دبیرخانه کارگروه تماس حاصل فرمایید.
  • در صورتی که کد دفتر در سایت رویت گردید، دارنده محترم پروانه (برای دفاتر حقوقی صاحبین امضاء طبق اساس نامه شرکت) با در دست داشتن مدارک ذیل به دبیرخانه کارگروه مراجعه نماید.
  • اصل کارت ملی.
  • پروانه های انتقال امتیاز (برگه تسویه)