اوقات شرعی 
 
  محورهای پیشنهاد

پیشنهادها می تواند در قالب موضوعات ذیل ارائه شوند:
1 -بهبود کیفیت و افزایش بهره وری.
2-پیشگیری از کارهای موازی و دوباره کاری.
3-شناسایی منابع مالی جدید .
4-بهبود امور رفاهی کارکنان .
5-صرفه جویی.
6-رضایت ارباب رجوع .
.7- افزایش انگیزش.
8-بهبود روابط انسانی.
9-بهبود فرآیند کار و خدمات.
10-اشاعه فرهنگ مشارکت و کار گروهی.
11-بهسازی و ایمن سازی محیط و شرایط کار .
12-تقویت حس مسئولیت پذیری.
13-پیشگیری از فساد اداری.
14-اصلاح  و بهبود در سیستم های مدیریت کیفیت و سیستم تعالی سازمان .
15- بهبودسیستم اطلاعات مدیریت و گردش اطلاعات در سازمان .