تاریخ : پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397
کد 55349

دستگاه هاي اجرايي ناگزير به بهره گيري از شيوه هاي نوين اطلاع رساني هستند

رئيس مركز اطلاع رساني و اموربين الملل وزارت كشور بهره گيري دستگاه هاي اجرايي از شيوه هاي نوين اطلاع رساني را اجتناب ناپذير دانست.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني استانداري تهران،رمضان شجاعي كياسري در پنجمين جشنواره ستارگان روابط عمومي برگزاري اين قبيل جشنواره ها را اقدامي مؤثر در انتقال تجربيات پيشكسوتان فعال روابط عمومي به نسل جديد برشمرد و گفت:حضور در جمع نخبگان روابط عمومي كه به نوعي تصميم ساز در اين عرصه هستند مي تواند اثرگذار در سياستگذاري هاي رسانه اي تلقي شود.

شجاعي كياسري با بيان ويژگي هاي رسانه ،اين ويژگي ها را ناشي از پويايي و فراگير بودن دانست و افزود :به باور پژوهشگران علوم ارتباطات امروز روابط عمومي ها بعنوان يك رسانه تأثيرگذار هستند چراكه هم حامل خبر وهم قابليت تحت تأثير قرار دادن بخشي از جمعيت را دارد و از اين منظر يك رسانه به معني واقعي كلمه است.

وي بر لزوم استفاده روابط عمومي هاي دستگاه هااز شيوه هاي نوين اطلاع رساني تأكيد كرد و گفت:معتقدم كه روابط عمومي ها بواسطه توليد خبر ومحتوا يك رسانه محسوب مي شوند و بايد از شيوه هاي نوين در اطلاع رساني استفاده كنند.

مشاور وزير كشور بهره گيري از شيوه ها و ابزار هاي نوين اطلاع رساني را يكي از ويژگي هاي روابط عمومي هاي موفق و برتر برشمردو افزود:كشورهاي توسعه يافته به درستي از ابزار رسانه بهره مي گيرند و با استفاده به موقع از رسانه ها اهداف توسعه اي خود را عملياتي مي كنند.

شجاعي كياسري با اشاره به قدرت مردم در انتخاب رسانه اين امر را ناشي از تحولي شگرف در حوزه رسانه ها دانست و تأكيد كرد:اين تحول عظيم رسانه اي ناشي از تغيير راهبردي مفهوم رسانه در دنياي جديد است، وي تصريح كرد:در دوران گذار به دنياي نوين ارتباطات اگر بخواهيم از جامعه و تحولات آن عقب نمانيم ناگزير به استفاده از شيوه هاي نوين اطلاع رساني هستيم.

رئيس مركز اطلاع رساني وزارت كشور ادامه داد:امروزه توجه و حضور در رسانه ها اختياري نبوده و با درنظر گرفتن قدرت فضاي مجازي تلفن هاي همراه به رسانه مبدل شده اند و در بعضي مواقع قدرتي به مراتب بيشتر از رسانه هاي ديداري دارند.

شجاعي كياسري آني و آتي بودن را از كارويژه هاي بنيادين رسانه هاي نوظهور برشمرد و ادامه داد:آني بودن به مفهوم توليد خبر ومحتوا است اين خصيصه يعني رسانه جلوتر از جامعه حركت مي كنند و در صورت نداشتن جنبه آني ، رسانه محكوم به فنا و بي اعتمادي از سوي مخاطبين است.

مشاور وزيركشور داشتن اعتماد ازسوي مردم به رسانه را يك سرمايه اجتماعي دانست و ادامه داد:اعتماد مردم به رسانه ها كه به نوعي نماينده افكار عمومي محسوب مي شوند يك عنصر حياتي براي رسانه ها تلقي مي شود.

وي استفاده از ابزار رسانه را يكي از شاخصه هاي اصلي مديران موفق برشمرد و ادامه داد:مديران رسانه گريز عمومأ ناموفق هستند چرا كه رسانه ها حلقه واسط بين مردم و سازمان ها هستند.

شجاعي كياسري در خاتمه تصريح كرد:امروزه سرعت و ابزار اطلاع رساني به اندازه اي رشد كيفي داشته اند كه اگر نتوانيم متناسب با اين سرعت رشد و روزآمدي داشته باشيم قطعأ عقب خواهيم ماند.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397
  • ساعت 08
  • توسط خانم مرضیه محمدی
  • تعداد بازدید 100